Állati melléktermékekkel kapcsolatos tevékenységek

Az állati melléktermékek olyan állati eredetű termékek, amelyeket nem szánnak emberi fogyasztásra. Ezek az anyagok kockázatot jelentenek az emberi és az állati egészségre, amennyiben azokat nem kezelik, vagy használják fel biztonságos módon. 

Bővebb információ: https://portal.nebih.gov.hu/-/allati-mellektermekekkel-kapcsolatos-altalanos-utmutato

Az állati melléktermékekkel foglalkozó üzemtípusokról bővebb információt itt talál:
https://portal.nebih.gov.hu/-/informacio-a-1069-2009-ek-europai-parlamenti-es-tanacsi-rendelet-szerint-nyilvantartasba-vett-vagy-engedelyezett-uzemek-jegyzekehez

 • 1069/2011/EK rendelet 24. cikkében említett engedélyköteles tevékenységeket találja.

  A megkezdeni kívánt tevékenységet több szakterület is szabályozhatja.

  A nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékeket kezelő üzemekre vonatkozó követel­mé­nye­ket a 1069/2009/EK rendelet, 142/2011 EU rendelet és a 45/2012. VM rendelet határozza meg.

  Az engedély hatályosságának időtartamát a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű mellék­ter­mé­kekre vonatkozó szabályok megálla­pí­tá­sá­ról szóló 45/2012. VM rendelet (a továbbiakban 45/2012. VM rendelet) 20. § (3) bekezdése írja elő.

  A nyilvántartásra és a jelentésre vonatkozó kötelezettséget a 45/2012. VM rendelet 17. §-a, az önel­le­nőr­zési pontok (HACCP) elvein alapuló írásos eljárás bevezetését és alkalmazását a 22. § írja elő.

  Az Eu­ró­pai Parlament és Tanács - a nem emberi fogyasztásra szánt állati mel­lék­ter­mé­kekre és a belőlük szár­mazó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok meg­állapításáról és az 1774/2002/EK ren­de­let hatályon kívül helyezéséről szóló - 1069/2009/EK rendelet (továb­biak­ban: 1069/2009 EK rendelet) 47. cikke alapján az engedélyezett, illetve nyil­vántartásba vett létesítményeket, üzemeket és üzemeltetőket elektronikus adatbázisban tartja nyil­ván a Nemzeti Élelmi­szerlánc-biztonsági Hivatal honlapján.

  Az engedélyező hatóság minden esetben az illetékes Vármegyei Kormányhivatal Állategészségügyi Osztálya, melyek elérhetőségei a https://kormanyhivatalok.hu/ oldalon találhatók.

  Az engedélyezési eljárás során szakhatósági állásfoglalást fog kérni az engedélyező hatóság, az illetékes Népegészségügyi Osztályától valamint a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságtól.

   

  Felhívom figyelmét, hogy a hivatkozott rendeletek folyamatosan frissülnek, így mindig a legfrissebb módosított verziót szükséges felkeresni az EURLEX jogszabály kereső oldalán.

  • 1069/2009/EK rendelet 24. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti üzemek:

   1 kategóriába tartozó feldolgozó üzemek

   2 kategóriába tartozó feldolgozó üzemek

   3. kategóriába tartozó feldolgozó üzemek

   • A rovarfehérje feldolgozó üzem a 142/2011/EU rendelet X. Melléklet II. fejezet A. pontjának 2. alpontja szerint, takarmányozási célú feldolgozott állati fehérje előállító üzemként meghatározott.

    - A tevékenységet 2 szakterület is szabályozza, takarmányjogi követelményeknek és a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó jogszabályi előírásoknak is meg kell felelnie.

    - A rovarfehérje előállítása takarmányvállalkozási tevékenységnek minősül, melyet be kell jelenteni az illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek, amely a vállalkozást nyilvántartásba veszi, mint takarmányvállalkozás
     
    - A rovarfehérje előállítása engedélyköteles tevékenység, melyet az illetékes vármegyei kormányhivatal illetékes főosztálya engedélyez az állati melléktermékekre vonatkozó rendelet alapján
     
    - Az üzemnek meg kell felelnie a higiéniai és biztonsági előírásoknak, valamint a takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló rendeletnek, ideértve a címkézésre, a csomagolásra és a kiszerelésre vonatkozó szabályokat is
  • Amennyiben kedvtelésből tartott állatoknak szánt eledel kíván előállítani az Európai Parlament és a Tanács a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1069/2009/EK rendelete (2009. október 21.) értelmében engedélyköteles tevékenység. Az engedélyeztetési eljárás lebonyolítása a vállalkozásának telephelye szerinti területileg illetékes vármegyei kormányhivatal élelmiszerláncért felelős főosztályán történik. 

   A megkezdeni kívánt tevékenységet két szakterület is szabályozza, takarmányjogi követelményeknek és a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó jogszabályi előírásoknak is meg kell felelnie.

   Takarmány aloldal

   A gyártó üzemben az Eu­ró­pai Parlament és Tanács - a nem emberi fogyasztásra szánt állati mel­lék­ter­mé­kekre és a belőlük szár­mazó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok meg­állapításáról és az 1774/2002/EK ren­de­let hatályon kívül helyezéséről szóló - 1069/2009/EK rendelet (továb­biak­ban: 1069/2009 EK rendelet) sze­rint meghatározott 3. kategóriába tartozó állati eredetű mel­lék­ter­mékek fel­használásával állítható elő feldolgozott állateledel.

   Az üzem a 1069/2009/EK rendelet 24. cikk (1) e) pontja által meghatározott létesítmény.

   A kedvtelésből tartott állatok eledelére vonatkozó követelményeket a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó ter­mékekre vo­nat­ko­zó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai par­la­menti és tanácsi ren­de­let végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és té­telek határon tör­té­nő állat-egészségügyi elle­nőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekin­te­té­ben történő végre­haj­tásáról szóló 142/2011/EU rendelet (a továbbiakban: 142/2011/EU rendelet) XIII. MELLÉK­LET II. FEJEZET 3. pontja határozza meg.

   A feldolgozó üzemekre vonatkozó követel­mé­nye­ket a 142/2011 EU rendelet 8. és 9. cikke határozza meg.

  • Az állati melléktermék (pl. állati tetem) égető üzemeltetése engedélyköteles tevékenység, melynek feltételeit és követelményeit a 1069/2009. EK rendelet, a 142/2011. EU rendelet, valamint a nemzeti 45/2012. VM rendelet írja le.

   Az engedélyezési eljárás minden esetben az illetékes Megyei Kormányhivatal Állategészségügyi Osztályán történik, ahová első lépésként a tevékenység engedélyezése iránti kérelmet kell benyújtania.

   • A kedvtelésből tartott állatok (haszonállatnak, vagy vadon élő állatnak nem minősülő állatok) teljes teste és valamennyi testrésze a 1069/2009/EK rendelet alapján 1. kategóriába tartozó állati eredetű melléktermék.

    Ezen állatok tetemeinek (CADPET) kegyeleti hamvasztásához 1069/2009/EK rendelet 24. cikk (1) b) pontja által meghatározott kiskapacitású mobil égető (INCP(mobil)) vagy égetőmű engedélyre van szükség.

    45/2012 (V. 8.) VM rendelet 9. § alapján:

    (1) Az elhullott kedvtelésből tartott állatok és a lófélék hullája

    c) engedélyezett kiskapacitású (mobil) égetőben vagy égetőműben elégethető, a 142/2011/EU bizottsági rendelet III. mellékletének III. fejezetével összhangban.

    (2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti elégetést követően a hamvak az állattartó ingatlanán elföldelhetők.

  • A takarmányozási felhasználás kizárólag szigorú feltételek és előírások mentén lehetséges, köz- és állategészségügyi kockázatokat figyelembevéve.

   • A(z) 1069/2009/EK (továbbiakban: EK rendelet) rendelet által megnevezett menhelyen élő vagy elismert kennelekből származó kutyák esetében, minden azon szervezet kaphat eltérő takarmányozásra engedélyt, melyek engedéllyel rendelkező menhelyek vagy rendelkeznek a Magyarországon működő, elismert fajtatenyésztői szervezetek által kiadott érvényes tenyésztői engedéllyel.

    A gyakorlatban a menhelyeken lévő ebekkel, valamint az elismert kennelekből származó kutyákkal csak 3. kategóriájú állati melléktermék etethető.

    A menhelyek élő vagy elismert kennelekből származó kutyák takarmányozására vonatkozó eltérést csak az illetékes hatóság külön engedélyével, nyilvántartásba vételt követően, a köz-és állategészségügyi kockázatok értékelését követően lehet alkalmazni. Az eltérő takarmányozási felhasználásra vonatkozó engedély csak olyan állattartó telepek – ideértve a kedvtelésből tartott állatot tartókat is – esetében adható ki, ahol élelmiszertermelő gazdasági haszonállatot nem tartanak.

    Az EK rendelet 10. cikk p) pontjában meghatározott engedélyezett élelmiszer-hulladékokat feletetés előtt a VM rendelet által előírt hőkezeléseknek kell megelőznie. Folyékony anyagokat legalább 10 percig kell forrásban tartani, míg a szilárd anyagokat minimum 10 percig 100 °C-on kell hőkezelni.

    Az illetékes hatóság a köz- és állategészségügyi kockázatok figyelembevétele mellett, előírhatja a hőkezelési eljárás elvégzését a fent említett eseteken kívül is.

    A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 8. § (1) bekezdésének megfelelően az üzemeltető a speciális takarmányozási szándéka iránti kérelmét írásban a felhasználási helynek megfelelő területileg illetékes vármegyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságához (továbbiakban: igazgatóság) kell benyújtania, melynek elérhetőségei a https://www.kormanyhivatal.hu/hu oldalon találhatók.

    Bővebb információ: https://portal.nebih.gov.hu/-/az-allati-mellektermekek-eltero-takarmanyozasra-torteno-felhasznalas

   • A 45/2012. VM rendelet 6. bekezdés 8.§ -a (7) bekezdése szerint:

    A (6) bekezdésben meghatározott állati eredetű melléktermékek kizárólag az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikk (1) bekezdésének a)–c) és h) pontjában említett állatok takarmányozására használhatók fel.

    18. cikk

    a) állatkerti állatok;

    b) cirkuszi állatok;        

    c) hüllők és ragadozó madarak, kivéve az állatkerti és a cirkuszi állatokat;

    h) horgászcsalinak használt légylárvák és férgek.

    A menhelyen élő kedvtelésből tartott, húsevő állatfajoktól eltérő fajok takarmányozására vonatkozó eltérést csak az illetékes hatóság külön engedélyével, nyilvántartásba vételt követően, a köz-és állategészségügyi kockázatok értékelését követően lehet alkalmazni. Az eltérő takarmányozási felhasználásra vonatkozó engedély csak olyan állattartó telepek – ideértve a kedvtelésből tartott állatot tartókat is – esetében adható ki, ahol élelmiszertermelő gazdasági haszonállatot nem tartanak.

 • 1069/2011/EK rendelet 23. cikkében említett nyilvántartásba vétel köteles tevékenységeket találja.

  XIII. SZAKASZ4: Egyéb nyilvántartásba vett üzemeltetők

  1. Kozmetikai termékeket forgalomba hozó létesítmények vagy üzemek
  2. Aktív beültethető orvostechnikai eszközöket forgalomba hozó létesítmények vagy üzemek
  3. Orvostechnikai eszközöket forgalomba hozó létesítmények vagy üzemek
  4. In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközöket forgalomba hozó létesítmények vagy üzemek
  5. Állatgyógyászati készítményeket forgalomba hozó létesítmények vagy üzemek
  6. Gyógyszereket forgalomba hozó létesítmények vagy üzemek
  7. Köztes termékeket kezelő létesítmények vagy üzemek
  8. Nyilvántartott fuvarozók
  9. Nyilvántartott kereskedők
  10. A 142/2011/EU rendelet 21. cikkének (2) bekezdésével és az 1069/2009/EK rendelet 23. cikkével összhangban nyilvántartásba vett, kizárólag a nemzeti piacon vagy határokon átnyúló területeken történő forgalomba hozatalra vonatkozó eltérésre engedélyezett tejfeldolgozó üzemek.
  11. Kizárólag a nemzeti piacon vagy a határokon átnyúló területeken történő forgalomba hozatal tekintetében eltérésre engedélyezett,1069/2009/EK rendelet 23. cikkével összhangban nyilvántartásba vett üzemek
  12. Egyéb bejegyzett gazdasági szereplők

   

   

  4A más adatbázisokban már regisztrált üzemeltetők esetében csak az adatbázisra mutató linket kell feltüntetni.