null Kereskedelmi célú élőállat és állati eredetű termékek behozatala harmadik (nem EU) országból

Kereskedelmi célú élőállat és állati eredetű termékek importja harmadik (nem EU) országból

2020. január 24, péntek

ÁLTALÁNOS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI IMPORT SZABÁLYOK Harmadik országból történő élőállat és állati eredetű termékek behozatala során a szállítmányoknak  speciális állategészségügyi import előírásoknak kell megfelelniük. Ezek legtöbb esetben minden EU tagállamban egységesen érvényesek, így hazánkban is.

Módosítva: 2022.08.22

Vonatkozó jogszabályok:

EU harmonizált import bizonyítvány minták: 

 • 2021/403/EU rendelet- egyes szárazföldi állatok és szaporítóanyagok EU-n belüli és import szállítmányaihoz szükséges állategészségügyi bizonyítvány minták-  „TERRE”
 • 2020/2235/EU rendelet- szárazföldi állatok termékei „FOOD”
 • 2020/2236/EU rendelet-víziállati eredetű élelmiszerek állategészségügyi bizonyítvány mintái „AQUA”
 • 2011/142/EU rendelet- állati eredetű melléktermékek állategészségügyi bizonyítvány mintái- ABP/ÁMT

EU importra engedélyezett országok listái:

FIGYELEM! Kizárólag az adott állatfajra, szaporítóanyagra, állati eredetű termékre, állati melléktermékre engedélyezett 3. országból lehetséges az adott állatfaj vagy állati eredetű termék importja az Európai Unióba. Az engedélyezett országok listáját az alábbi jogszabályok tartalmazzák:

Élő állatok, szaporítóanyagok, és állati termékek esetében:

 • BIZOTTSÁG (EU) 2021/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. március 24.)

  az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról (Állategészségügyi követelmények)

Emberi fogyasztásra szánt élő állatok és állati termékek esetében:

 • BIZOTTSÁG (EU) 2021/405* VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. március 24.)

  az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzékeinek a megállapításáról (Emberi fogyasztásra szánt termékek)

* Jelölések értelmezése: 2021/405 VÉGREHAJTÁSI RENDELET 2a. cikk

A 2021/405/EU rendelet EURLEX-en található magyar verziójában a "-I. melléklet" nem megfelelően jelenik, két "I. melléklet" jelenik meg, az első I. melléklet felel meg a több helyen hivatkozott "-I. melléklet". Az angol verzióban jól szerepel.

 • A Bizottság (EU) 2022/2292 felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/625 európai parlamenti és a tanácsi rendeletnek az élelmiszer-termelő állatok és egyes, emberi fogyasztásra szánt áruk szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről

  (2022. december 15-től felváltotta a 2011/163/EU határozatot)

Nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékek:

 • 2011/142/EU rendelet  XIV: melléklete- állati eredetű melléktermékek importjára engedélyezett harmadik országok jegyzékei, amelyek más EU jogszabályokra hivatkoznak- ABP/ÁMT

További vonatkozó jogszabályok:

 • A Bizottság 874/2011/EU végrehajtási rendelete ( 2011. augusztus 31. ) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

 • A Bizottság (EU) 2021/632 végrehajtási rendelete (2021. április 13.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzés alá vont állatok, állati eredetű termékek, szaporítóanyagok, állati melléktermékek és a belőlük származó termékek, összetett élelmiszer-készítmények, valamint széna és szalma jegyzéke tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, továbbá az (EU) 2019/2007 bizottsági végrehajtási rendelet és a 2007/275/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről ("Pozitív lista")

 • A Bizottság (EU) 2019/1715 végrehajtási rendelete (2019. szeptember 30.) a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerének és a rendszer elemeinek működésére vonatkozó szabályok megállapításáról (a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszeréről szóló rendelet, IMSOC rendelet)

 • A Bizottság (EU) 2019/1013 végrehajtási rendelete (2019. április 16.) az Unióba belépő, bizonyos állat- és árukategóriákba tartozó szállítmányok érkezésére vonatkozó előzetes értesítésről 

 • A Bizottság (EU) 2019/1602 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. április 23.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állat- és áruszállítmányokat rendeltetési helyükre kísérő közös egészségügyi beléptetési okmány tekintetében történő kiegészítéséről

 • A Bizottság (EU) 2021/630 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. február 16.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól mentesített egyes árukategóriák tekintetében történő kiegészítéséről és a 2007/275/EK bizottsági határozat módosításáról

 • A Bizottság (EU) 2019/2124 Felhatalmazáson Alapuló Rendelete (2019. október 10.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Unión keresztül történő átszállítás, átrakodás és továbbszállítás alatt álló állat- és áruszállítmányokra vonatkozó hatósági ellenőrzések tekintetében történő kiegészítéséről, valamint a 798/2008/EK, az 1251/2008/EK, a 119/2009/EK, a 206/2010/EU, a 605/2010/EU, a 142/2011/EU, a 28/2012/EU bizottsági rendelet, az (EU) 2016/759 bizottsági végrehajtási rendelet és a 2007/777/EK bizottsági határozat módosításáról 

 • A Bizottság (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. január 30.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba való beléptetésére, valamint a beléptetést követő mozgatására és kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

 • Figyelem!  A hivatkozott rendeletek folyamatosan frissülnek, így mindig a legfrissebb módosított verziót szükséges felkeresni az EURLEX jogszabály kereső oldalán:

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Vámtarifa szám kereső (áruosztályozás rendszere): https://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb/

Hasznos linkek az Európai Bizottság honlapján: 

Állategészségügyi Határellenőrzéshttps://ec.europa.eu/food/animals/veterinary-border-control_en

Élőállat mozgatás EU-n (INTRA) belül és 3. országokból (IMPORT): https://ec.europa.eu/food/animals/live-animal-movements_en

Állati eredetű termék mozgatás EU-n belül (INTRA) és 3. országokból (IMPORT): https://ec.europa.eu/food/animals/animal-products-movements_en

Szaporító anyag mozgatás U-n belül (INTRA) és 3. országokból (IMPORT): https://ec.europa.eu/food/animals/semen-oocytes-embryos_en

Az országlistát az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról szóló 2021/404/EU bizottsági végrehajtási rendelet tartalmazza.

Élőállat, szaporítóanyag import esetében a CITES szabályokat is figyelembe kell venni:

https://speciesplus.net/species

Invazív fajok listája:

https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/invasive-alien-species

 Állati termékek és állati melléktermékek esetén az országlista mellett - EU exportra jogosult -  létesítménylista is létezik, amely azon országokat és azon belül azon üzemeket tartalmazza, amelyekből feladhatnak árut az EU-ba.

Harmadik országok szerint rendezve:
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm

Árutípusonként rendezve:
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_en.htm

Részletes információ kérés esetén elérhetőségek:
Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság: aai@nebih.gov.hu
Általános  ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu
 

INTRA-Import szállítás elkülönítése

Fontos, hogy a más EU-s tagállamból történő árubehozatalra nem az EU import jogszabályok, hanem az ún. „INTRA” EU kereskedelmi szabályok vonatkoznak. Az import szó használata kizárólag Európai Unión kívüli, úgynevezett harmadik országokkal történő kereskedelem esetén releváns.

EFTA országok (Izland, Norvégia) és Svájc esetében szintén az „INTRA” kereskedelem szabályait kell követni állategészségügyi szempontból.

Élő állatok és állati termékek EU határellenőrzése

A szállítmányokat az első EU belépési ponton állategészségügyi határellenőrzésnek kell alávetni.

KEBO- (2017/625/EU rendelet 56. 57. cikk, 2019/1602/EU rendelet)

A belépési pont állategészségügyi határkirendeltségeit a tervezett belépésről  az ún. Közös Egészségügyi Beléptetési Okmány (KEBO, 2019/1715/EU rendeletben, 2019/1602/EU rendeletben foglaltak szerint) I. részének TRACES-NT (Trade Control and Expert System New Technologies) rendszerben történő kitöltésével előzetesen értesíteni kell.

Előértesítés időpontja (2017/625/EU rendelet 56. cikke, 1013/2019/EU rendelet alapján)

Legalább 1 munkanappal a szállítmány valós megérkezése előtt értesíteni kell értesíteni kell erről az első EU belépési pont állategészségügyi határkirendeltséget.

Logisztikai okokból ettől eltérés lehet pl. replülőtereken, ez esetben legalább 4 órával a valós megérkezése előtt  előértesítés szükséges.

Az EU állategészségügyi határkirendeltségek jegyzéke és azok elérhetőségei megtalálhatóak az alábbi linken:
https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip-contacts_en

Magyar (harmadik országokkal szomszédos határokon található) állategészségügyi határkirendeltségek:
https://portal.nebih.gov.hu/-/magyarorszag-jovahagyott-allategeszsegugyi-hatarallomasainak-jegyzeke

A KEBO mintája a 2019/1715/EU bizottsági végrehajtási rendeletben található:
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

A határkirendeltségek KEBO I. része szerinti előértesítést a gazdasági szereplőnek elektronikusan, az ún. TRACES-NT használatával kell megtenni.

Az állategészségügyi határellenőrzés során a szállítmányokon dokumentációs, azonossági és fizikai vizsgálatot végeznek (adott esetben laboratóriumi vizsgálat céljából mintavétel is történik).

Ezt követően az állategészségügyi hatóság a KEBO II. részébe felvezeti a vizsgálatok eredményét.

A továbbiakban (az e-aláírt KEBO bevezetéséig) a papír alapú teljes (I. és II. rész) KEBO-val kell a vámhatósághoz fordulni a határról történő továbbengedés, illetve a szabad áruforgalomba bocsátást kérve.

Ha a hatóság visszautasítja az árut (nem-megfelelőséget állapítanak meg a dokumentációs, azonosság és fizikai ellenőrzés során), akkor azt vissza kell fordítani a származási országba, vagy meg kell semmisíttetni.

Bizonyos esetekben az áru útját nyomon kell követni (például EU tranzit esetén, amíg ki nem lép az Eu-ból amíg ki nem lép az EU-ból). Ez az úgynevezett "monitoring import", korábban kanalizált import.

Mi történik a KEBO nélkül érkező szállítmányokkal?

Érvényes KEBO nélkül érkezett termékek esetében az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre a vonatkozó jogszabályok (53/2004 FVM rendelet 12.§ és az OCR 2017/625 EU rendelet 66. cikk) alapján: 

 • A szállítmány megsemmisítése.
 • Visszaszállítás az első EU belépési pontra, ahol pótolni lehet utólagosan a KEBO-t, de csak akkor, ha nem bontották meg a szállítmányt, azaz nem sérült a plomba.  FIGYELEM! Visszaszállítás azonban csak akkor lehetséges, amennyiben a határ előzetesen befogadó nyilatkozatban hozzájárul ahhoz. 
 • Visszaszállítás a származási országba. / más harmadik orzságba


KEBO-t kiállítani kizárólag a beléptető hatóságnak van lehetősége.

A TRACES (Trade Control and Export System) használata

A TRACES rendszer egy EU Bizottság által üzemeltetett nyomon követési rendszer. 

TRACES működéséről szóló bizottsági weboldal (videóval):
https://ec.europa.eu/food/animals/traces_en

A TRACES-NT-be történő belépéshez egy ún. ’EU login’ hozzáférés szükséges. Magyar nyelvű útmutató:
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1273989/eu_login_kezikonyv.pdf

Ezt követően lehet a TRACES-NT rendszerben regisztrálni:
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1273989/eu_login_kezikonyv.pdf/36a6e35f-9eaf-3e6f-1f61-13f85f8ef7f2?t=1598865585235

TRACES-NT login elérhetősége:
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login

További részteles információ a TRACES-NT rendszerről:

https://portal.nebih.gov.hu/traces-allat

Mely termékeket kell ellenőriztetni az EU Állategészségügyi Határállomáson? (Állategészségügyi ellenőrzésre kötelezett élőállatok és állati termékek jegyzete)

Jogszabály tartalmazza az állategészségügyi ellenőrzésre kötelezett élőállatok és termékek jegyzékét is.

A jogszabályban vámtarifaszám (KN kódszám) alapján ellenőrizhető, hogy az adott árutípus valóban állategészségügyi ellenőrzésre kötelezett-e az EU belépés helye szerinti határon. KN kód keresés: https://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb/

Az ellenőrzésköteles élőállat és állati termékek jegyzéke (úgynevezett "harmonizált termékek") a 2021/632/EU végrehajtási rendeletben található: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

Nem-harmonizált élő állatok és állati termékek importja

Néhány kivételes esetben, amikor EU szinten nem létezik adott árutípusra feltételrendszer (ezek az ún. nem harmonizált áruk, pl. egyes állatkerti élőállatok, egyes állati melléktermékek, stb.), a nemzeti hatóságok határozhatják meg a feltételeket.

Erről további információk elérhetőek itt:
Állati mellékterméket tartalmazó laboratóriumi minták oktatási, kutatási, tudományos célra- kérelem behozatalhoz EU tagállamból, vagy importhoz 3. országból

Nemzeti állategészségügyi importbizonyítványok nem EU harmonizált állati eredetű termék és élőállat behozatalához

Speciális feltételek:"Összetett termékek" (Composite products) importja

Az összetett termékek mind növényi eredetű, mind feldolgozott állati eredetű termékeket tartalmazó élelmiszerek. A 853/2004/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésével és 6. cikkének (4) bekezdésével összhangban az összetett termékeket olyan állati eredetű feldolgozott termékek felhasználásval kell gyártani, amelyeket vagy az EU tagállamaiban vagy az említett állati eredetű feldolgozott termékek Európai Unióba történő belépésére engedélyezett harmadik országokban található, EU által jóváhagyott létesítményekben állítottak elő.

Vonatkozó jogszabályok:

Magántanúsítvány:

 • A Bizottság (EU) 2019/625 rendelete az (EU) 2017/625 európai parlamenti és a tanácsi rendeletnek az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről - (12. cikk, 14. cikk )
 • A magántanúsítvány mintát a Bizottság (EU) 2020/2235 végrehajtási rendelet V. melléklete tartalmazza.

A tejtermékeket és/vagy tojástermékeket tartalmazó, polcon eltartható összetett élelmiszer-készítmények:

 • A Bizottság (EU) 2020/692 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba való beléptetésére, valamint a beléptetést követő mozgatására és kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (6. CÍM. 163. cikk)

A határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól mentesített összetett élelmiszer-készítmények:

 • A Bizottság (EU) 2021/630 rendelete az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól mentesített egyes árukategóriák tekintetében történő kiegészítéséről és a 2007/275/EK bizottsági határozat módosításáról- (3. cikk)
Részletes feltételek az összetett élelmiszerek EU-ba történő behozatalára a Bizottság honlapján: https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/special-eu-import-conditions-composite-products_en
További részletes információ a  jobb oldali menüben szereplő „Questions and answers” fül alatt: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/ia_ic_composite-prods_qandas.pdf

 

2021. 05.05

BREXIT információ: https://portal.nebih.gov.hu/brexit

Adott árutípust csak arra engedélyezett országokból lehet importálni az Európai Unióba. A fenti jogszabály gyűjteményben szereplő jogszabályok tartalmazzák az EU importra jogosult országok jegyzékét.

További hasznos linkek:
Növények és növényi termékek importjáról
EU vonatkozó jogszabályok kigyűjtve
EU állategészségügyi határellenőrzésről szóló tájékoztató
Személyes poggyászban behozott állati termékek
Kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállítása


Nemzeti állategészségügyi importbizonyítványok nem EU harmonizált állati eredetű termék és élőállat behozatalához
2022. szeptember 19, hétfő

Nemzeti állategészségügyi importbizonyítványok nem EU harmonizált állati eredetű termék és élőállat behozatalához

<p>Alapesetben más tagállamokból, illetve harmadik országokból történő élő állat és állati termék behozatal EU szinten harmonizált, egységes jogszabályok által történik. Bizonyos élő állatokra és állati termékekre vonatkozóan azonban az EU nem határozott meg közös behozatali feltételeket, így az egyes tagállamoknak továbbra is lehetőségük van arra, hogy ezen esetekben nemzeti szabályaik szerint engedélyezzék a behozatalt. Ilyen terület a nem harmonizált állati eredetű termék behozatala. Ezek engedélyezése külön eljárásban a mellékelt nyomtatvány benyújtását követően történik.</p>

Állati mellékterméket tartalmazó laboratóriumi minták oktatási, kutatási, tudományos célra- kérelem behozatalhoz EU tagállamból, vagy importhoz 3. országból
2022. szeptember 19, hétfő

Állati mellékterméket tartalmazó laboratóriumi minták oktatási, kutatási, tudományos célra- kérelem behozatalhoz EU tagállamból, vagy importhoz 3. országból

<p>Alapesetben más tagállamokból, illetve harmadik országokból történő élő állat és állati termék behozatal EU szinten harmonizált, egységes jogszabályok által történik. Bizonyos élő állatokra és állati termékekre vonatkozóan azonban az EU nem határozott meg közös behozatali feltételeket, így az egyes tagállamoknak továbbra is lehetőségük van arra, hogy ezen esetekben nemzeti szabályaik szerint engedélyezzék a behozatalt. Ilyen terület a nem harmonizált állati eredetű termék behozatala. Ezek engedélyezése külön eljárásban a mellékelt nyomtatvány benyújtását követően történik.</p>