null Hatósági eljárás menete külterületen

Hatósági eljárás menete külterületen

2020. június 10, szerda

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Élv.) 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A jogszabály a tavalyi év során változott, tehát fontos, hogy a földtulajdonosoknak ez a kötelezettsége már nemcsak július 1-től áll fenn, hanem az egész vegetációs időszak alatt. A jogszabály-változtatást az indokolta, hogy a parlagfű nagyon jól alkalmazkodik hazánk időjárási viszonyaihoz, emiatt képes volt megfelelő időjárási körülmények között az eredetileg törvényben megjelölt határidő előtt is virágozni. 

Helyszíni ellenőrzés
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Élv.) 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A helyszíni ellenőrzést külterületen a területileg illetékes ingatlanügyi hatóság (megyei kormányhivatal földhivatali osztálya) végzi. 
A helyszíni ellenőrzésről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.
A hatósági helyszíni ellenőrzésre a bejelentéstől számítva 5 napon belül kerül sor, biztosítva annak lehetőségét, hogy a parlagfüves területeken minél korábban megtörténhessen a közérdekű védekezés elrendelése.
Amennyiben az ingatlanügyi hatóság a helyszíni ellenőrzés során az ingatlan parlagfűvel fertőzöttségét észleli, elektronikai eszközzel rögzíti a fertőzött terület főbb töréspontjának koordinátáit és a parlagfű foltra vonatkozó további jellemzőket. A koordináták térképre vetítésével történik az ingatlan beazonosítása.
Az ingatlanügyi hatóság a helyszíni ellenőrzés megállapításait jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet a földhasználóra vonatkozó adatokkal együtt elektronikus úton továbbít a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya részére, amely jogosult a hatósági eljárás lefolytatásra.
Az ingatlanügyi hatóság helikopterrel is végezhet helyszíni ellenőrzéseket. A légi felvételezés során lehetőség van elzárt területek feltérképezésére, nagy kiterjedésű foltok felderítésére és azok kiterjedésének pontosabb meghatározására.

Közérdekű védekezés külterületen
Amennyiben a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, emiatt pedig az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, az Éltv. 50. § (4) bekezdés alapján közérdekű védekezést kell elrendelni. A közérdekű védekezést külterületen a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya rendeli el. A közérdekű védekezést elrendelő határozat hirdetmény útján, illetve a helyben szokásos módon is közölhető.
Az illetékes hatóság már minden olyan kultúrnövénnyel borított területen elrendeli a közérdekű védekezést, ahol a felületi parlagfű-borítottság meghaladja a 30%-ot, függetlenül a kultúrnövény tőszámától.

Ügyfél értesítése
A közérdekű védekezés elrendelésével egyidejűleg a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya értesíti az ügyfelet, hogy eljárás indult ellene parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása miatt, egyben tájékoztatja arról, hogy eljárás során észrevételt tehet.

A közérdekű védekezés végrehajtása
A közérdekű védekezést a kormányhivatal által megbízott vállalkozók, gazdálkodó szervezetek végzik. A közérdekű védekezés végrehajtása során a vállalkozó az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti.
Amennyiben az ügyfél időközben eleget tesz a parlagfű-mentesítési kötelezettségének, ezt köteles bejelenteni a kormányhivatal számára, ennek elmulasztása esetén vele szemben az okafogyottá vált kiszállással felmerült költségek érvényesíthetőek.

A növényvédelmi bírság kiszabása
A növényvédelmi bírság kiszabására a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya jogosult.
Az Éltv. 60. § (1) bekezdés c) pontja alapján a növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A növényvédelmi bírság mértékét az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a parlagfűvel fertőzött terület mérete és a parlagfűvel való felületi borítottság mértéke határozza meg.
Amennyiben az adott földhasználó 3 éven belül ismételten elmulasztja a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét, a vele szemben kiszabásra kerülő növényvédelmi bírságot az irányadó bírságtétel másfélszeresére kell emelni.
A földhasználó viseli a vele szemben folytatott hatósági eljárás során felmerült költségeket, így különösen:
o    az ingatlanügyi hatóság helyszíni ellenőrzés lefolyatásával összefüggő valamennyi költségét,
o    a kormányhivatalnál a hatósági eljárás lefolytatásával kapcsolatban felmerült költségeket.


A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költség
A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket a földhasználónak kell megfizetnie.
A kormányhivatal végzésben a közérdekű védekezés költségeként a következő tételek megfizetésére kötelezi a földhasználót:
o    a felmerült vállalkozói díj (ha a vállalkozó a közérdekű védekezést végrehajtotta),
o    a vállalkozó okafogyottá vált kiszállásának költsége (ha az ügyfél elmulasztotta értesíteni a hatóságot, hogy maga elvégezte a védekezést és a vállalkozó kiment a helyszínre).

Jogorvoslat:
Az elmúlt években megszokott fellebbezési eljárás megszűnt.
A megküldött határozat/végzés ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható. A keresetlevelet az illetékes megyei kormányhivatalhoz a határozat közlésétől számított harminc napon belül lehet benyújtani.


Friss hírek

2024. július 23, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.07.23.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >