null Megújult a biomassza-termelőkre, -kereskedőkre, -feldolgozókra és üzemanyag-forgalmazókra, valamint új értéklánc-szereplőként a biomassza-energiatermelőkre vonatkozó jogszabályi környezet

Megújult a biomassza-termelőkre, -kereskedőkre, -feldolgozókra és üzemanyag-forgalmazókra, valamint új értéklánc-szereplőként a biomassza-energiatermelőkre vonatkozó jogszabályi környezet

2022. január 14, péntek

Új jogszabályi rendelkezések léptek hatályba 2022. január 1-jén, amelyek közvetlenül érintik a fenntartható bioüzemanyag, a folyékony bio-energiahordozó és a biomasszából előállított tüzelőanyag termelési értéklánc tagjait. Alábbi cikkünkben az ebből fakadó változásokat tekintjük át.

A 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv (RED 2) rendelkezéseinek a hazai jogrendbe történő átültetése érdekében több jogszabály módosult, továbbá számos új jogszabály lépett hatályba az év elején.

A Nébih felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy a jogszabályváltozások következtében megváltozott
•    az összes BÜHG és BIONYOM nyilvántartással összefüggő kérelem és bejelentőlap formanyomtatvány adattartalma
•    a biomassza és fenntarthatósági igazolás formanyomtatványok adattartalma,
•    a nyomonkövetési dokumentumokra irányadó adattartalom
•    a fenntarthatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem adattartalma és a fenntarthatósági bizonyítvánnyal kísérhető termékek köre.

Mindezek értelmében a Nébih közzétette honlapján (https://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/egyeb/nyomtatvanyok) az új adattartalommal rendelkező, hivatalos formanyomtatványokat, amelyeket 2022. január 1-jétől valamennyi ügyfélnek alkalmaznia kell.

A legfontosabb új, valamint a már meglévő (és érvényben is maradt) jogszabályi rendelkezéseket az alábbiakban ismertetjük:
• A 2010. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Büat.) alkalmazásában, a Nébih, mint mezőgazdasági igazgatási szerv előtt indult eljárásban valamennyi ügyfél elektronikus ügyintézésre kötelezett. Ennek értelmében a papír alapon, postai úton történő kérelem előterjesztés a továbbiakban el nem fogadható, illetve az elektronikus kapcsolattartás követelményeinek meg nem felelő ügyféli nyilatkozat hatálytalannak minősül.
A Büat. hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban a figyelmeztetés alkalmazása kizárt. Ennek értelmében, amennyiben az ügyfél a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megszegi, a korábbi szabályozás szerinti egyszázezer Ft-tól egymillió Ft-ig terjedő bírsággal sújtható azzal, hogy még első ízben elkövetett jogsértés esetén sem teszi lehetővé a jogszabály, hogy a hatóság bírság kiszabása helyett figyelmeztetésben részesítse az ügyfelet.
• A 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Büat. Vhr.) alkalmazásában, fenntarthatósági nyilatkozat kiállításához nem használható fel a biomassza igazolás, ha az igazoláson bármelyik – a Büat. Vhr. 4. mellékletben meghatározott - kötelezően feltüntetendő adat hiányzik. Ilyen kötelező adat többek között a biomassza megtermelésével érintett termőterület MePAR szerinti blokkazonosítója mellett, az adott mezőgazdasági tábla sorszáma.
• Új jogszabályi rendelkezés - amely a biomassza-termelőket közvetlenül, még a biomassza-kereskedőket, a biomassza-feldolgozókat és az üzemanyag-forgalmazókat közvetve érint -, hogy a biomassza igazolással kísért, erdőtől eltérő mezőgazdasági területről származó hulladék és maradványanyag tekintetében az igazolás kiállítójának az érintett területre vonatkozóan rendelkeznie kell a 34/2021. (X. 6.) AM (a továbbiakban: AM rendelet) rendeletben meghatározott tápanyag-gazdálkodási tervvel
Ennek hiányában, a biomassza-termelő által kiadott igazolással kísért hulladék vagy maradványanyag nem minősülhet fenntartható nyersanyagnak, így az abból gyártott termék sem felelhet meg a fenntarthatósági követelményeknek.

Amennyiben tehát mezőgazdasági területről származó hulladékból és maradványanyagból gyárt a biomassza-feldolgozó fenntartható terméket, abban az esetben meg kell arról győződnie, hogy a részére átadott biomassza vagy fenntarthatósági igazoláson jelölte-e a biomassza-termelő, illetve a biomassza-kereskedő a hivatkozott terv rendelkezésre állását vagy sem. Ennek hiányában ugyanis az igazolással kísért alapanyag nem tekinthető semmiképpen fenntarthatónak. Ugyancsak érdemes ezt az adatok az üzemanyag-forgalmazónak is ellenőriznie a biomassza-feldolgozótól átvett, az általa gyártott bioüzemanyagra kiállított fenntarthatósági igazoláson.

A tápanyag-gazdálkodási terv tartalmi elemeit, illetve a terv Nébih-hez történő benyújtására vonatkozó rendelkezéseket az AM rendelet 6. §-a részletezi.

• A BIONYOM ügyfél által kiadható, a Nébih honlapján közétett fenntarthatósági igazolás formanyomtatvány kiállítása tekintetében új jogszabályi rendelkezés, hogy az igazolás csak azt követően állítható ki jogszerűen, hogy a biomassza-kereskedő, a biomassza-feldolgozó, vagy az üzemanyag-forgalmazó a tőle elvárható gondossággal meggyőződött arról, hogy a kiállítani kívánt fenntarthatósági igazolás alapjául szolgáló fenntarthatósági igazolás kiállítója, az általa kiadott igazolás kiállításakor szerepelt a BÜHG nyilvántartásban vagy rendelkezik a BÜHG nyilvántartásba vételről szóló határozat eredeti példányával vagy annak hitelesített másolatával.

A szükséges jogosultságot az alábbi elérhetőségen található adatbázisban ellenőrizhetik az ügyfelek: https://bionyomportal.nebih.gov.hu/nebih-bionyom-buhg-public/ 

2022. április 1-jétől a biomassza-feldolgozóknak, feldolgozói létesítményenként kell kérelmezniük a BÜHG és BIONYOM nyilvántartásba vételüket, ami azt jelenti, hogy feldolgozói létesítményenként állapít meg részükre BÜHG és BIONYOM nyilvántartási számot a Nébih. Ennek értelmében pedig feldolgozói létesítményenként külön-külön kell az éves adatszolgáltatási kötelezettségüknek is eleget tenniük az érintett ügyfeleknek.
Új termékkörrel, új szereplőkkel és új típusú fenntarthatósági nyilatkozatokkal bővül a fenntartható a bioüzemanyag és folyékony bio-energiahordozó termelési értéklánc.  A törvény alkalmazásában, a továbbiakban a biomasszából előállított tüzelőanyagok, illetve azok alapanyagai tekintetében is igazolni szükséges a fenntarthatósági, nyomonkövethetőségi és ÜHG-kibocsátás megtakarítási kritériumoknak való megfelelőséget. Ezzel párhuzamosan az értéklánc tagjai között új szereplőként jelentek meg a biomassza-energiatermelők, akik biomasszából hő- vagy hűtőenergiát, illetve villamosenergiát állítanak elő.

A fentiek értelmében, a biomassza-energiatermelőknek is rendelkezniük kell megfelelő fenntarthatósági nyilatkozatokkal ahhoz, hogy az általuk felhasznált biomasszából előállított tüzelőanyagok energiatartalmát figyelembe lehessen venni az (EU) 2018/2001 parlamenti és tanácsi irányelv 29. cikk 1. albekezdés a), b) és c) pontjaiban meghatározott célok tekintetében.

A Büat. és Büat. Vhr. alkalmazásában 2022. január 1-jétől a termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyagok tekintetében is elvárt azok esetében a fentiekben részletezett kritériumok igazolása az érintett piaci szereplők részről.

A fentiekkel összefüggő, részletes biomassza-termelői, illetve biomassza-kereskedők, biomassza-feldolgozók és üzemanyag-forgalmazók részére készített tájékoztatóinkat elérhetik  a Nébih honlapján: A fenntartható bioüzemanyag termeléssel összefüggő tájékoztatók és elektronikus adatszolgáltatással összefüggő tájékoztatók - Nébih (gov.hu) 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben a fentiekkel összefüggésben kérdésük merülne fel, úgy az alábbi elérhetőségeken kaphatnak további tájékoztatást. 
Telefon: +36 (1) 336-9488
E-mail: mgei@nebih.gov.hu 

Érintett jogszabályok:
•    a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény; 
•    a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet;
•    a megújuló energia előállítására szolgáló biomassza fenntartható termesztésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 34/2021. (X. 6.) AM rendelet;
•    a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló 68/2021. (XII. 30.) ITM rendelet.

Friss hírek

2021. december 16, csütörtök

Biomassza-termelők tápanyag-gazdálkodási terv készítési kötelezettségével összefüggő új jogszabályi előírások

A 2022. január 1-jével hatályba lépő új jogszabályi rendelkezések értelmében, a mezőgazdasági területekről közvetlenül származó hulladékból és maradványanyagokból előállított bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok alapanyagául szolgáló mezőgazdasági biomassza csak és kizárólag olyan földterületen termeszthető, amelyre vonatkozóan évente tápanyag-gazdálkodási tervet készítettek. A tápanyag-gazdálkodási terv rendelkezésre állását a Nébih ellenőrzi.

Tovább >

2020. november 20, péntek

Ellenőrzi a Nébih a biomassza-termelőket

2020 szeptemberétől folyamatosan ellenőrzi a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a termesztett biomasszára vonatkozóan kiállított igazolásokat. A célirányos vizsgálatok során – a Magyar Államkincstár által szolgáltatott adatokat alapul véve – a biomassza igazolások adattartalmának megfelelőségét és valóságtartalmát egyaránt vizsgálják a hivatal szakemberei.

Tovább >